Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

Facebook comment