Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วจ. จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำงาน

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพ 

Facebook comment