Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม Conference Room 2 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

Facebook comment