Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment