Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ลดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานได้แก่ การดูแลบำรุงรักษา ระบบจำหน่ายแรงสูง, หม้อแปลง, ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ระบบตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า (MDB) รวมถึงการตัดต้นไม้ที่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันเหตุขัดข้องที่ทำให้กระแสไฟฟ้าดับ

ทั้งนี้ นายปฏิคม โพธิวาระ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายประสิทธิ์ นาเมืองรักษ์ รองผู้จัดการ (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ได้ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งในเรื่องของความปลอดภัย มาตรฐานขั้นตอนการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ การตรวจสอบการดำเนินงานอย่างรอบคอบ โดยมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งส่วนของการไฟฟ้า และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย

สำหรับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความมั่นคง และความมั่นใจ ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Facebook comment