Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม

Facebook comment