Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์แนะแนว การรับนักศึกษาภาคปกติ ปี 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์แนะแนว การรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

Facebook comment