Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สาธารณสุขชุมชนจัดโครงการสัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชนจัดโครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักศึกษา อาจารย์นิเทศ และอาจารย์พี่เลี้ยงก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุม อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment