Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ สนามอรุณปรีดีดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

Facebook comment