Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การเสริมสร้างความรู้และทักษะประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ การเสริมสร้างความรู้และทักษะประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุม Conference Room 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment