Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ระดมความคิดเห็นการจัดทำแนวทางนโยบาย พัฒนามหาวิทยาลัย ใน 12 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการจัดทำแนวทางในการวางนโยบาย เป้าหมาย และแผนที่นำทาง เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใน 12 ปี (พ.ศ. 2563-2575) วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ และ ห้องประชุม Conference Room 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment