Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โรงทานงานกฐินสามัคคี ปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โรงทานงานกฐินสามัคคี ปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่บริเวณชั้น 1 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

Facebook comment