Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กรรมการผู้ช่วย รมว.อว. พบปะคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นายจำลอง พรมสวัสดิ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมและพบปะคณาจารย์ เรื่อง การบริหารเชิงพื้นที่ (Area based University) พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

จากนั้นเข้าเยี่ยมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ พร้อมส่งมอบความห่วงใยของ รมว.อว. ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment