Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ณ วัดบ้านหนองหิน

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.บป. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทายกทายิกาบ้านหนองหิน พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ณ วัดบ้านหนองหิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

Facebook comment