Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคอีสานตอนบน จำนวน 12 สถาบัน นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน
พร้อมกันนี้ภายในงานไดจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ สร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ และอบายมุข เพื่อเป็นต้นแบบให้ที่ดีให้แก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชน 

Facebook comment