Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาด้วยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาพลเมืองด้านดิจิทัล ของกระทรวงดิจิทัล วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment