Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment