Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับบุคลากร ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 2 มิ.ย. 2558 เวลา 09.30 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. ประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับบุคลากร ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment