Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การมอบปัจจัยการผลิตและการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองฮีและบ้านเมืองเตา

วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองฮีและบ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการมอบปัจจัยการผลิตและการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองฮีและบ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment