Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชวมบัติครบ 60 ปี

ข่าวการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563
ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ความแจ้งแล้วนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขอสรุปประเด็นสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2562 ให้คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ โดยสรุปที่สำคัญ ดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดทำงบการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่กองคลังได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 สาเหตุ ได้แก่ สาเหตุที่ 7, 10 และ 12 โดยภาพรวมถือเป็นความก้าวหน้าและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
2. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (WIL) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (WIL) 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (WIL) 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (WIL) 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (WIL) 6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
4. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เทียบเคียงสาขาวิชา ตามข้อ 4 ของประกาศ ก.พ. อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน จำนวน 182 ราย และของผู้อยู่ระหว่างการยื่นขอกำหนดตำแหน่ง จำนวน 146 ราย
5. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนรภัทร น้อยหลุบเลา ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา รหัส 1110 วิศวกรรมเครื่องกล ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559
6. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 289 ราย ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จำนวน 266 ราย ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 23 ราย ได้แก่ ระดับปริญญาโท จำนวน 17 ราย ระดับปริญญาเอก จำนวน 6 ราย
7. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
8. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จำนวน 1 ราย จาก นายปรัชญา ไชยเมือง เป็น นางสาววิไลลักษณ์ กาประสิทธิ์
9. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ราย จาก นายไชยยันต์ สกุลไทย เป็น นายประภากร ศรีสว่างวงศ์
10. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ราย จาก นางสาวอัจฉราพร เฉลิมชิต เป็น นางสาวกชณิภา  วานิชกิตติกูล
11. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ราย จาก นางอรุณี จันทร์ศิลา เป็น นางอัจฉริยา พรมท้าว
12. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปรับลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จาก จำนวน 5 คน เป็น จำนวน 3 คน
13. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ให้เหลือเพียง 1 คน คือ รองศาสตราจารย์ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
14. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดวิชาเฉพาะด้าน ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
15. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิตและคำอธิบายรายวิชา ในกลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี)
16. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการจัดสรรงบประมาณอัตราร้อยละ 95 และหักเข้าคงคลังร้อยละ 5 ทั้งนี้ ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 และหักเข้าคงคลังร้อยละ 20 โดยให้นำงบประมาณเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
17. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จำนวน  12ราย
18. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
19. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2562         
20. สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายให้หน่วยงาน “กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” เป็นหน่วยงานประทับเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
21. สำหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดตามได้ที่ http://council.rmu.ac.th/newcouncil/ หรือเว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัย หลังจากผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  หากหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการเสนอเรื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุมตามขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสาร ให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์แนบ ส่งมายัง คุณขวัญชนก อารีเอื้อ ฝ่ายเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เบอร์ภายใน 317  ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อฝ่ายเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จะดำเนินการตามขั้นตอนและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

Facebook comment