Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อจัดทำแฟ้มผลงาน Portfolio และการเขียน Resume

ผศ.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อจัดทำแฟ้มผลงาน Portfolio และการเขียน Resume จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในการทำ Portfolio และ Resume เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครงาน รวมทั้งยังสามารถนำเอาไปยื่นขอเข้าร่วมการทำงานในหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อีกช่องทางหนึ่งด้วย

Facebook comment