Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมหารือความร่วมมือแผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือแผนพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันพุธ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment