Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานผ้าป่าสามัคคี คืนสู่เหย้าราตรี “เขียวแดงคืนถิ่น (ครั้งที่ 3)”

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานผ้าป่าสามัคคี คืนสู่เหย้าราตรี “เขียวแดงคืนถิ่น (ครั้งที่ 3)”
 
วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานผ้าป่าสามัคคี คืนสู่เหย้าราตรี “เขียวแดงคืนถิ่น (ครั้งที่ 3)” โดยมีอาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ เลขานุการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม
 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และเพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมทั้งแก้ไขปัญหาการดำเนินงานที่อาจเป็นอุปสรรค โดยคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ได้ชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
 
สำหรับการจัดงานผ้าป่าสามัคคี คืนสู่เหย้าราตรี “เขียวแดงคืนถิ่น (ครั้งที่ 3)” มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทรัพย์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ/สมาคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาและจัดหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ของศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม www.rmu.ac.th
 

Facebook comment