Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการถ่ายทอดเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ จัดโครงการถ่ายทอดเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
  วันนี้ (30 ม.ค. 63) ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโส  ผู้อำนวยการสำนักมาตรและประกันคุณภาพ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการโครงการถ่ายทอดเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต่อรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต  ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานพิธีเปิด 
 
  ตามที่กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติให้เกิดผล 
 
  การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑรีรา  อาษาศรี รองผู้อำนวยการ   สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ บรรยายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโส  ผู้อำนวยการสำนักมาตรและประกันคุณภาพ บรรยายตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบัน  โดยหาวิทาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แบ่งองค์ปรกอบระดับหลักสูตรออกเป็น 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้  ระดับคณะ 5 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ และระดับสถาบัน 6 องค์ประกอบ 22 ตัวบ่งชี้ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 4 ประเด็นยุทธ์ คือ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตแลพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทั้งนี้ยังได้มีการแบ่งกลุ่มทำ workshop จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตาม 6 องค์ประกอบ คือ 1 การผลิตบัณฑิต 2.กาวิจัย 3.การบริการวิชาการ 4.ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5. การบริหารจัดการ และ  6. การผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กุณฑรีรา  อาษศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก  จันทร์สว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา  จักรไชย,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวา  แก้วมาตย์ อาจารย์พวงผกา  คุณาสิทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโส เป็นวิทยากรประจำกลึ่ม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา พ.ศ. 2562-2566 ต่อไป 
 
ข่าว : ทิราวรรณ  อันทะนิล

Facebook comment