Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผารากุ (Raku) ครั้งที่ 7

สาขาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผารากุ (Raku) ครั้งที่ 7
 
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ลานนิทรรศการกลางแจ้ง หน้าอาคารศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรสาขาศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผารากุ (Raku) ครั้งที่ 7 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการบูรณาการการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและเสริมทักษะในการเรียนการสอน เสริมสร้างประสบการณ์ทางการปฏิบัติการประติมากรรมขนาดเล็กและเครื่องเคลือบดินเผารากุ (Raku) แนวสร้างสรรค์ แก่นักศึกษา อาจารย์และประชาชนทั่วไป และเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
ภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้เรื่องเครื่องเคลือบดินเผารากุ (Raku) ตลอดจนการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ โดยอาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล อาจารย์ปราโมทย์ ปิ่นสกุล อาจารย์กฤษดากร เชื่อมกลาง และอาจารย์พนิช สมสะอาด เป็นวิทยากร
 
นอกจากนี้ ยังมีการนำผลงานที่เกิดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องเคลือบดินเผารากุ (Raku) จัดแสดงเป็นนิทรรศการกลางแจ้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครูจากโรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย โรงเรียนทุ่งแขวน  โรงเรียนมารีย์รักษ์ จังหวัดนครราชสีมา และอาจารย์สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้

Facebook comment