Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 3 มิถุนายน 2558 อาคาร 10 ศูนย์วิทยาศาสตร์

Facebook comment