Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC เและเตรียมจัดสอบ TOEIC

ที่ห้องประชุม Auditorium 1อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.เกตน์สิรี จำปีหอม ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC และจัดสอบ TOEIC ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 100 คน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และนักศึกษาของหลักสูตรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษนั้นมีความจำเป็นต่อวิชาชีพและบริษัทจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะคัดเลือกพนักงาน โดยกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ เข้ามาเป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การสอบวัดผล TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นข้อสอบมาตรฐานสากลที่ใช้วัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานหรือการสื่อสารระหว่างประเทศ  ซึ่งโดยปัจจุบันหน่วยงานในวงการธุรกิจ ภาครัฐบาล เอกชน และการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับ TOEIC มากขึ้น เช่น กำหนดเป็นเกณฑ์คัดเลือกเข้าทางานหรือศึกษาต่อ หรือใช้เพื่อประกอบการพิจารณาปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่น ๆ          

การจัดโครงการอบรมขึ้นในครั้งนี้ เพื่ออบรมเตรียมพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) และจัดสอบวัดระดับ TOEIC ให้แก่นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร ที่สนใจสอบ TOEIC โดยจะจัดสอบขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องประชุม 4B มหาวิทยาลบัยราชภัฏมหาสารคาม

ซึ่งประโยชน์ของการจัดสอบโดยสถาบันการศึกษา นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าสมัครสอบ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบที่ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ และเพื่อให้นักศึกษาได้รู้ศักยภาพของตนเอง เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อันจะเพิ่มโอกาสในการเลือกและสมัครเข้าทำงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและมหาวิทยาลัยโดยรวม

Facebook comment