Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สาธารณสุขชุมชน อบรมทำสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเบื้องต้น ณ ชุมชนเมืองเตา

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะในชุมชน ณ ชุมชนบ้านเมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม “การทำสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเบื้องต้นด้วยตนเอง”

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ร่วมกันบูรณาการด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงานภายในประกอบด้วย คณะ ศูนย์ สำนัก ทั้งอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้ออกให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชนในเครือข่าย ให้มีองค์ความรู้และมีการจัดการที่ดี เป็นประโยชน์ในการพึ่งพาตนเองของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งต่อไป

Facebook comment