Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหะพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment