Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ลงนามผลิตบัณฑิตหลักสูตร WIL ร่วมกับ สยามโกลบอลเฮ้าส์

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมวิบูลย์ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วย นายวิฑูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับองค์กรร่วมผลิตบัณฑิต ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ตามที่หน่วยงานใช้บัณฑิตต้องการ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว จะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้จากทั้งมหาวิทยาลัยและองค์กรร่วมผลิตบัณฑิต เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
สามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่ตนเองศึกษามา หรือสามารถทำงานในหน่วยงานที่มีความต้องการใช้บัณฑิตได้ต่อไป

Facebook comment