Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมอธิการบดีม.ราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่2(11)/2563

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่2(11)/2563 ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ โดย รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีไข้ก่อนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างดี

Facebook comment