Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มรม.ออกมาตรการก่อนเข้าอาคาร 4 ขั้นตอน RMU สู้ COVID-19

มรม.ออกมาตรการก่อนเข้าอาคาร 4 ขั้นตอน RMU สู้ COVID-19 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ได้วางแผนเตรียมการ ให้เกิดการทำงานที่บ้านเพื่อลดการเดินทางการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด และให้งดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคมถึง 31 มีนาคม 2563ไปแล้วนั้น จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มจะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างและยืดยาวนาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิ จัยและนวัตกรรม ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องมาตรการและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงได้ปิดให้บริการช่องทางการสัญจรเข้า-ออก คือ ประตู 2 (ฝั่ง ปตท) และช่องทางการสัญจรของพระเจ้าศรีโสภณ รวมถึงช่องทางการสัญจรฝั่งป้อมยามปิดให้บริการเข้า-ออกตั้งแต่เวลา 18.45 น - 07.00 น ในวันถัดไป ประตูอาคาร 34 และอาคาร 35 และประตูหน้าป้ายปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมไปจนกว่าจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้มีมาตรการก่อนเข้าอาคาร 4 ขั้นตอน คือ 1. T -Thermal = ให้บุคลากร/นักศึกษา ทำการตรวจวัดอุณภูมิในร่างกาย 2. S-Sterilizing tunnel = ลอดอุโมงค์ทำการฆ่าเชื้อตามเสื้อผ้า 3. H-Hand Washing = ล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ 4. M- Mask = สวมใส่หน้ากาอนามัย หากบุคลากร นักศึกษาตลอดจนผู้มีติดต่อราชการในมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะไม่อนุญาตให้เข้าไปในบริเวณอาคาร จึงขอความร่วมมือจากบุคลากร นักศึกษา ทุกท่าน ได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนเข้าอาคาร 4 ขั้นตอน อย่างเคร่งคัด สำหรับประดิษฐ์อุโมงค์ฆ่าเชื้อ COVID-19 เพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีทั้งหมด 5 ตัว ติดตั้งไว้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์แพทย์ราชภัฏ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารพัสดุ ซึ่งวันนี้ได้ทำมีพิธีมอบอย่างเป็นทางการ และได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน RMU COVID-19 อยู่บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 หากมีข้อสงสัยและมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง COVID-19 สามารถติดต่อได้ที่ โทร.0-4372-2118-9 ต่อ 222 เพื่อจะได้ประสานงานกับทางจังหวัดมหาสารคาม ต่อไป ข่าว : ทิราวรรณ อันทะนิล

Facebook comment