Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศ มรม. จ้างวิศวกรสังคม กลุ่ม 3 งานวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเรียกว่า มรม. จ้างวิศวกรสังคม ตามที่มีการเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยในวันนี้ได้จัดพิธีปฐมนิเทศพร้อมด้วยการลงนามในสัญญาจ้างให้กับกลุ่มที่ 3 ชื่อกลุ่มงานวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
          ในการนี้ ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ไชยยันต์ สุกลไทย รองอธิการบดี ตลอดจนผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมออกไปปฏิบัติงานของกลุ่มดังกล่าว ซึ่งรับผิดชอบด้านการศึกษาสื่อดิจิทัลในประเด็นที่กำหนด เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปรายงาน
          นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อลงพื้นที่ที่กำหนด การเตรียมโปรแกรมสำหรับการเก็บข้อมูล การจัดประชุมออนไลน์ รวมทั้ง การจัดทำรายงานในรูปแบบวีดีโอเรื่องเล่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Vlog) เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้เรียนรู้และได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะได้จ้างเหมางานบุคคลกลุ่มดังกล่าวที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้กว่า 50 คน 
เป็นระยะเวลา 5 เดือน จ้างเดือนละ 9,000 บาท โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment