Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บรรยายพิเศษ “กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากการศึกษาดูงาน”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ “กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จากการศึกษาดูงาน” “กิจกรรมถอดบทเรียน” และ “กิจกรรมการจัดกิจกรรมโชว์ผลงานและเผยแพร่ จำหน่ายสินค้า OTOP สู่สาธารณะในตลาดที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment