Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ พิเศษ/2563

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ พิเศษ/2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมวิญญูควานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พร้อมรับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ทุกหน่วยงานตามโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ COวิทย์-RMU PROJECT จำนวน 1,020 ขวด

Facebook comment