Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สื่อมวลชนสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้สื่อขาวทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคาม
 
         (5 มิ.ย. 58) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมร้านอาหารครัวคุณทิพย์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี (มรม.) เป็นประธานในโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติ การทำงานด้านการให้ความสำคัญกับสื่อมวลชน รวมทั้งรับฟังปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัย
          การจัดงานครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากผู้แทนแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเผยแพร่ให้สื่อมวลชนได้รับทราบ เป็นแนวทางในการสืบค้นข้อมูล เพื่อเจาะประเด็นข่าว ทำให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ให้สื่อมวลชนได้ร่วมกันเผยแพร่กิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น
          ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นบอกเล่าประสบการณ์ทำงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งการนำเสนอความประทับใจในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น รวมทั้งการนำวิทยาการจากมหาวิทยาลัย ไปดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน ความประทับใจของสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายใน
          ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อบริการทางด้านข้อมูลข่าวสาร โดยมีสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางเผยแพร่แก่ประชาชนในท้องถิ่นและภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สมกับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบเสื้อฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อแสดงความขอบคุณแก่สื่อมวลชนที่มาร่วมงาน โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนจากแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมการจัดงานและพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่มีความเป็นกันเอง และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาข้อมูลด้านงานข่าวของมหาวิทยาลัยให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถเผยแพร่ได้อย่างตรงเป้าหมายของการพัฒนา ...

Facebook comment