Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เข้าร่วมวันประกาศเจตนารมย์ "ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด

วันนี้ 8 มิ.ย.2558 ท่านอธิการบดี รศ.สมชาย วงศ์เกษม พร้อมด้วยท่านประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค และทีมผุ้บริหารสำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมวันประกาศเจตนารมย์ "ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด... จากนั้นได้นำคณะไปเยี่ยมโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำด้านกิจกรรมนักศึกษา ที่ โรงเรียนบ้านแมด คะ.

Facebook comment