Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สาธิต มรม.ไหว้ครู 58

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  เพื่อให้นักเรียนได้ฝากตัวเป็นศิษย์และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์
 
          (11มิ.ย. 58) ที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  โดยมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่
          สำหรับกิจกรรมภายในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียนนำพานดอกไม้ ขึ้นไหว้ครู ประธานนักเรียนนำกล่าวไหว้พระ สวดมนต์
กล่าวคำไหว้ครู ร้องเพลงพระคุณที่สาม ประธานเจิมมงคลหนังสือ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท
          นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดง เนื่องในวันครู โดยนักเรียนต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมงานนับพันคน ซึ่งพิธีไหว้ครูนั้นเปรียบเสมือนการฝากตัวของลูกศิษย์กับครู มีการกล่าวไว้ว่าครูมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนวิชา ความรู้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ศิษย์ มีความมุ่งมั่น ปรารถนาให้ศิษย์มีความสมบูรณ์พร้อม เจริญด้วยสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ สามารถประกอบการงานบรรลุแก่อาชีพของตนได้ ส่วนลูกศิษย์นั้นมีหน้าที่ที่ต้องประพฤติตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของครู เพื่อที่จะให้ตนประสบผลสำเร็จในชีวิต  ...(ครับ/ค่ะ)

Facebook comment