Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เข้าร่วมประชุมพร้อมกันกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 15 มิ.ย. 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.พร้อมด้วยทีมงานจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมประชุมพร้อมกันกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ในการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. ประจำปี 2558

Facebook comment