Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ วันที่ 3 กันยายน 2563 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)

Facebook comment