Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 2 - 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม Conference Room 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34)

Facebook comment