Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

มรม.สอบสัมภาษณ์ระบบแอดมิชชั่น 361 คน

มรม.สอบสัมภาษณ์ระบบแอดมิชชั่น 361 คน
รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวถึงการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯได้เปิดรับสมัครด้วยกันสามรอบคือรอบโควต้าประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ รอบคัดเลือกทั่วไป และรอบแอดมิชชั่น ซึ่งขณะนี้มีผู้ที่สนใจรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่กว่า 5,000 คน สำหรับวันที่ 16 มิ.ย. 2558 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดให้เป็นวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในระบบแอดมิชชั่น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ เปิดรับ จำนวน 950 คน มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบแอดมิชชั่นครั้งนี้ จำนวน 361 คน
โดยคณะที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ คณะครุศาสตร์ จำนวน 80 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 60 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 76 คน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 61 คน จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ส่วนคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 23 คน ห้องสอบที่ 150503 คณะนิติศาสตร์ จำนวน 34 คน ห้องสอบที่ 150504 และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 27 คน ห้องสอบที่ 150506
สำหรับการประกาศผลสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะประกาศผลสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว๊ปไซต์ www.rmu.ac.th ในวันที่ 20 มิ.ย. 2558 ส่วนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษาต่อ จำนวน 5,280 บาท กำหนดให้วันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงขอแจ้งให้กับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน

Facebook comment