Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัยและยกย่องนักวิจัยดีเด่น ปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัยและยกย่องนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment