Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เปิดป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน บ้านหนองอีตื้อ

วันที่ 11 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ทำพิธีเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนหนองอิตื้อเครื่องนอนนุ่น “เครื่องนอนนุ่น และหมอนขิด” และป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนหนองอีตื้อมันปูนายายหลาน “การเลี้ยงปูนา” บ้านหนองอีตื้อ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการการพัฒนา แหล่งเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสนับสนุนจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

Facebook comment