Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เปิดป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน ภูมีแกดำฟาร์ม

วันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกันทำพิธีเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 11 “การเลี้ยงกบพันธุ์พื้นบ้าน” ภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานภูมีแกดำฟาร์ม ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

Facebook comment