Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เปิดป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนการพัฒนาเชิงพื้นที่เกษตรผสมผสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ พร้อมด้วย ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ทำพิธีเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 10 ภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนการพัฒนาเชิงพื้นที่เกษตรผสมผสาน ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยการสนับสนุนจาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment