Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีแสดงธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรม

วันที่ 20 กันยายน 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีการแสดงธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรม 12 ประการ ของรัฐบาลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Facebook comment