Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 RMU GRC 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดการจัดประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 RMU GRC 2020
 
            วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ในชื่อภาษาอังกฤษว่า RMU GRC 2020 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน โดยภายในพิธีเปิดได้จัดให้มีการแสดงชุด ฟ้อนรำเพลินชมเมืองมหาสารคาม การมอบโล่เกียรติคุณแก่ภาพร่วมและผู้สนับสนุนการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการอุดมศึกษาไทย”
 
            การจัดประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยเครือข่ายสถาบันการศึกษา 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน ได้นำเสนอผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยระหว่าง นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 112 เรื่อง ประกอบด้วย การนำเสนอในภาคบรรยาย จำนวน 45 เรื่อง และการนำเสนอในภาคโปสเตอร์ จำนวน 67 เรื่อง จากสถาบันการศึกษาทั่วภูมิภาคของประเทศ รวม 33 สถาบัน

Facebook comment