Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การถอดบทเรียน โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1

วันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนา “การถอดบทเรียน โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1” โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนโดยการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นำสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน ภายใต้ โครงการ “ยุวชนสร้างชาติ” ที่กำหนดพื้นที่ในการดำเนินงาน “โครงการยุวชนอาสา” ระยะที่ 1 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Facebook comment