Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5(14)/2563

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563
ที่ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค เป็นประธาน การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5(14)/2563

Facebook comment